Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN
Belle Fleurria Decoratie te Den Haag

Artikel 1: toepasselijkheid
1.1. Deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
overeenkomsten en leveringen betreffende koop en verkoop van goederen door de hiervoor genoemde
onderneming, verder te noemen Belle Fleurria Decoratie, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
1.2. Indien een wederpartij van Belle Fleurria Decoratie , hierna verder te noemen ‘de opdrachtgever’, bij de
acceptatie van het door de leverancier gedane aanbod uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze algemene
verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna verder te noemen ‘de voorwaarden’, weerspreekt en naar
zijn eigen algemene voorwaarden verwijst, wordt het aanbod van Belle Fleurria Decoratie geacht niet
te zijn aanvaard.
1.3. Indien de opdrachtgever bij aanvaarding van het aanbod van Belle Fleurria Decoratie de toepasselijkheid van
de voorwaarden niet uitdrukkelijk weerspreekt, kunnen mogelijke algemene voorwaarden van de
opdrachtgever nimmer van toepassing zijn.
1.4. Te allen tijde zal gelden dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever slechts dan voor Belle Fleurria
Decoratie bindend zullen kunnen zijn, indien Belle Fleurria Decoratie zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2: offerte
2.1. Aanbiedingen van Belle Fleurria Decoratie -in welke vorm dan ook gedaan- zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders door Belle Fleurria Decoratie is vermeld, vrijblijvend.
2.2. Maten, gewichten, afbeeldingen en decoratiegegevens in aanbiedingen en in voorlichtingsmateriaal van
welke aard dan ook zijn -inherent aan het te leveren product - richtinggevend en dienen slechts ter
verduidelijking.
2.3. De aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van werkzaamheden en leveranties (van de daarbij benodigde
materialen) onder normale omstandigheden en gedurende voor Belle Fleurria Decoratie normale
werktijden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Belle Fleurria Decoratie is vermeld.

Artikel 3: bevoegdheid
3.1. Uitsluitend degene die krachtens de statuten van Belle Fleurria Decoratie en/of een inschrijving in de daartoe
bestemde registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken bevoegd zijn haar te binden kunnen voor
Belle Fleurria Decoratie overeenkomsten aangaan.

Artikel 4: prijs
4.1. De door Belle Fleurria Decoratie geoffreerde c.q. in rekening gebrachte prijzen zijn exclusief omzetbelasting
en exclusief vervoers-, vrachtkosten, en exclusief die kosten, die ingevolgde de overeenkomst tussen
partijen ten laste van de opdrachtgever komen.
4.2. Belle Fleurria Decoratie voert haar werkzaamheden uit en levert de daarbij benodigde zaken, zoals blijkt uit
de overeenkomst tussen Belle Fleurria Decoratie en de opdrachtgever voor de overeengekomen prijs. In geval
van
meerwerk of levering van meerzaken dan overeengekomen, zullen aan de opdrachtgever tegen de gebruikelijke
tarieven in rekening worden gebracht.
4.3 In het geval na het sluiten van de overeenkomst tussen Belle Fleurria Decoratie en de opdrachtgever sprake
is van wijziging van hoogte van de omzetbelasting, lonen, overige belastingen, invoerrechten, heffingen,

premies voor de werknemersverzekering, premies voor de volksverzekeringen en/of andere lasten, opgelegd van
overheidswege, c.q. na totstandkoming van een nieuwe C.A.O. dan wel wijziging van prijzen
van grondstoffen en/of materialen, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene
omstandigheden, is Belle Fleurria Decoratie gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de
eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen indien en voor zover deze wijzigingen van
invloed zijn, dan wel kunnen zijn, op de uitvoering van deze overeenkomst. Belle Fleurria Decoratie is hiertoe
eveneens gerechtigd, indien sprake is van een koerswijziging van buitenlandse valuta, indien en voor zover Belle
Fleurria Decoratie voor de uitvoering van de werkzaamheden materialen in het buitenland heeft gekocht,
dan wel zal kopen.
4.4. Indien Belle Fleurria Decoratie van zijn hierboven bedoelde bevoegdheid gebruik maakt en de
overeengekomen prijs wenst te verhogen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de
opdrachtgever
bevoegd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen.

Artikel 5: leveringstijd
5.1. De leveringstijd, alsmede de tijd waarbinnen de uitvoering van een werk wordt verricht, worden door Belle
Fleurria Decoratie bij benadering vastgesteld en gelden in beginsel niet als fatale termijn.
5.2. Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn, indien een precieze datum in de opdrachtbevestiging van
Belle Fleurria Decoratie is vastgesteld waarvoor de levering, dan wel de uitvoering van werkzaamheden door
Belle Fleurria Decoratie moeten zijn verricht, welke datum tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid.
5.3. De leveringstijd is vastgesteld in de verwachting dat Belle Fleurria Decoratie tijdens de uitvoering van de
opdracht normaal zijn werkzaamheden kan verrichten en dat de van derden te betrekken zaken tijdig worden
geleverd. Indien deze verwachting ongegrond blijkt, ook al is zulks het gevolg bij de reeds overeenkomst te
voorziene omstandigheden, zal de leveringstijd met evenveel dagen worden verlengd als de
opgetreden vertraging heeft geduurd. De leveringstijd zal ook worden verlengd indien de opdrachtgever na het
sluiten van de overeenkomst wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.
5.4. Overschrijding van de door Belle Fleurria Decoratie bij benadering vastgestelde leveringstijd, dan wel het
tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, geven de opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding
van de schade, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de wet blijkt.
5.5. Overschrijding van de door Belle Fleurria Decoratie bij benadering vastgestelde leveringstijd, dan wel het
tijdstip van aanvang van werkzaamheden, geeft de opdrachtgever geen recht op het niet, niet-behoorlijk, dan
wel niet-tijdig nakomen van enige jegens Belle Fleurria Decoratie aangegane verplichting, noch op het al dan niet
met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van deze
overeenkomst.
5.6. Indien de opdrachtgever van oordeel is, dat de overschrijding van de door Belle Fleurria Decoratie bij
benadering vastgestelde leveringstijd c.q. het tijdstip van de aanvang van de werkzaamheden, voor hem als
onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, is de opdrachtgever verplicht om Belle Fleurria Decoratie bij
aangetekende brief of deurwaardersexploot alsnog een redelijke leveringstijd te stellen c.q. het tijdstip
vast te stellen van de aanvang van de werkzaamheden door Belle Fleurria Decoratie.
5.7. De opdrachtgever verplicht na verzending van de hierboven bedoelde kennisgeving in overleg te treden met
Belle Fleurria Decoratie terzake de overschrijding van de leveringstijd c.q. het tijdstip van aanvang van de
werkzaamheden.

Artikel 6: transport
6.1. Van het moment van verzending van de zaken zijn deze kosten voor rekening en risico van de
opdrachtgever. Belle Fleurria Decoratie is gerechtigd de kosten van vervoer en verzekering tijdens het vervoer
aan de
opdrachtgever in rekening te brengen. Het transport wordt door Belle Fleurria Decoratie alleen verzekerd, indien
de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk heeft verzocht.
6.2. In beginsel geschiedt het vervoer door Belle Fleurria Decoratie, of door een door Belle Fleurria Decoratie aan
te wijzen vervoerder.

Artikel 7: deellevering

7.1. Belle Fleurria Decoratie is bevoegd de te leveren zaken in gedeeltes aan de opdrachtgever te leveren. Bij
deellevering is de opdrachtgever verplicht de op deze deellevering betrekking hebbende factuur volgens
deze voorwaarden te voldoen.

Artikel 8: eigendomsvoorbehoud
8.1. De eigendom van het geleverde of af te leveren zaken blijft bij Belle Fleurria Decoratie en gaat eerst over,
wanneer de opdrachtgever de prijs, renten, kosten, boetes en schadevergoedingen terzake van de
geleverde zaken, inclusief voorafgaande en volgende leveringen met inbegrip van de door Belle Fleurria
Decoratie ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden zal hebben voldaan.
8.2. Het is de opdrachtgever verboden om voor het tijdstip van de door hem verschuldigde prestaties, dus voor
het moment waarop de opdrachtgever eigenaar is geworden van de vorenbedoelde zaken, deze
zaken aan derden te verpanden, in eigendom aan derden over te dragen, dan wel in de feitelijke macht van
derden te brengen.
8.3. Bij overschrijding van genoemde verplichtingen van de opdrachtgever wordt de koopprijs ten volle en ineens
opeisbaar.
8.4. Onverminderd vorige aan hem toekomende rechten wordt Belle Fleurria Decoratie door de opdrachtgever
gemachtigd om indien deze jegens Belle Fleurria Decoratie aangegane betalingsverplichtingen niet of niet-tijdig
nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door haar geleverde zaken terug te nemen,
of indien deze in of aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en
terug te nemen.

Artikel 9: niet-toerekenbare tekortkoming van Belle Fleurria Decoratie
9.1. Indien van de zijde van Belle Fleurria Decoratie in de uitvoering van de overeenkomst sprake is van een niet-
toerekenbare tekortkoming, is Belle Fleurria Decoratie gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, te vorderen
dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te
ontbinden dan wel door de rechter te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige vergoeding van
schade aan de opdrachtgever of garantie gehouden zal zijn, met vergoeding door de opdrachtgever aan Belle
Fleurria Decoratie van de door deze laatste gemaakte kosten.
9.2. Onder een tekortkoming die Belle Fleurria Decoratie niet kan worden toegerekend, wordt verstaan, elke van
de wil van Belle Fleurria Decoratie onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand
komen
van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert,
vertraagt alsmede voor zover hieronder niet reeds begrepen, oproer, epidemie, brand,
verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte bij in dienst van
de leverancier zijnde personeel of van andere personen waarvan de leverancier zich bedient,
beperking van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en
iedere andere ernstige storing binnen het bedrijf van Belle Fleurria Decoratie of diens toeleverancier(s), op
welke wijze dan ook.

Artikel 10: aansprakelijkheid
10.1. Belle Fleurria Decoratie is niet aansprakelijk voor directe schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, aan
roerende of onroerende zaken, aan goederen of aan personen, een en ander ten gevolge van of in de
ruimste zin verband houdende met de door Belle Fleurria Decoratie geleverde zaken of door haar verrichte
werkzaamheden. Het hiervoor gestelde geldt niet, indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet
van de zijde van Belle Fleurria Decoratie.
10.2. Belle Fleurria Decoratie is niet aansprakelijk voor indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan,
aan roerende of onroerende zaken, aan goederen of aan personen een en ander ten gevolge van of in de
ruimste zin verband houdende met de door Belle Fleurria Decoratie geleverde zaken of door haar verrichte
werkzaamheden. Het hiervoor gestelde geldt niet, indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet
van de zijde van Belle Fleurria Decoratie.
10.3. Aansprakelijkheid voor schade zal niet bestaan, indien de opdrachtgever terzake van het risico van deze
schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten.
10.4. De aansprakelijkheid zal in ieder geval niet door Belle Fleurria Decoratie aan de opdrachtgever het in
rekening gebrachte bedrag overschrijden, of, indien Belle Fleurria Decoratie zich verzekerd heeft tegen de
opgetreden
schade, zal de aansprakelijkheid verdergaan, dan tot het bedrag waartegen de verzekeraar aansprakelijkheid
heeft aanvaard en uitkeren.

Artikel 11: garantie
11.1. De door Belle Fleurria Decoratie geleverde zaken worden gegarandeerd voor een periode van één jaar na
datum van aankoop in dier voege, dat indien geleverde zaken gebreken vertonen van productie technische
aard, Belle Fleurria Decoratie gerechtigd is een keuze te maken tussen ofwel het geleverde weer terug te
nemen en de opdrachtgever de koopprijs te retourneren, dan wel de gebrekkige zaken te vervangen door
deugdelijke zaken van dezelfde, dan wel vrijwel dezelfde soort. Indien de opdrachtgever gedurende de
garantietermijn de geleverde zaken heeft veranderd of bewerkt, vervalt de garantie.
11.2. Indien de opdrachtgever meent dat Belle Fleurria Decoratie niet voldoet aan haar garantieverplichtingen,
ontslaat zulks de opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de
tussen partijen gesloten overeenkomst of andere met de door Belle Fleurria Decoratie gesloten overeenkomst,
tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
11.3. Indien en zolang de opdrachtgever niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor
hem uit de met Belle Fleurria Decoratie gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
overeenkomst voortvloeit, is Belle Fleurria Decoratie met betrekking tot geen van deze overeenkomsten
gehouden tot nakoming van eventueel op zich genomen garantieverplichtingen.
11.4. Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat Belle Fleurria Decoratie alsnog
aansprakelijk is, zo zal deze aansprakelijkheid ten alle tijde beperkt zijn tot het bij Belle Fleurria Decoratie
verzekerde deel.
11.5. In geval van aansprakelijkheid genoemd in het vorige lid, en Belle Fleurria Decoratie voor de schade niet is
verzekerd, en niet redelijkerwijs had kunnen verzekeren
of door de verzekering van Belle Fleurria Decoratie niet is
gedekt, zal de aansprakelijkheid van Belle Fleurria Decoratie te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag van de
koopsom respectievelijk de aanneemsom.

Artikel 12: geschiktheid zaken
12.1. Indien Belle Fleurria Decoratie in zijn aanbieding te leveren zaken opneemt, baseert Belle Fleurria Decoratie
zich ten aanzien van deze zaken op de gegevens die door de producent op Belle Fleurria Decoratie van deze
zaken aan
hem zijn verstrekt, wat betreft de gedragingen en de eigenschappen van deze zaken. Belle Fleurria Decoratie is
als gevolg daarvan niet aansprakelijk te achten voor schade te dier aanzien ontstaan, tenzij Belle Fleurria
Decoratie zelf de producent van deze zaken is. Indien Belle Fleurria Decoratie zelf producent van de geleverde
zaken is, zal dit door Belle Fleurria Decoratie schriftelijk aan de opdrachtgever worden bevestigd.
12.2. Belle Fleurria Decoratie is niet aansprakelijk voor functionele ongeschiktheid van zaken en constructies,
zowel bestaande als door de opdrachtgever voorgeschreven, waarop of waaraan de door Belle Fleurria Decoratie
uitgevoerde werkzaamheden dienen plaats te vinden.

Artikel 13: aansprakelijkheid ondergeschikten en niet ondergeschikten
13.1. De uitsluiting van aansprakelijkheid c.q. beperking ervan volgens deze leveringsvoorwaarden geldt
onverschillig of de schade is veroorzaakt door ondergeschikten van Belle Fleurria Decoratie dan wel door niet-
onder
geschikten, die in opdracht van Belle Fleurria Decoratie werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf hebben
verricht.

Artikel 14: betaling
14.1. De opdrachtgever is verplicht aan Belle Fleurria Decoratie de geleverde zaken en/of de verrichte
werkzaamheden te betalen binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de datum
van
verzending van de factuur.
14.2. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door Belle Fleurria Decoratie aangegeven wijze.
14.3. Betalingen geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking.
14.4. In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag 1.5% per maand rente
verschuldigd vanaf de datum waarop betaald had moeten worden.

Artikel 15: opschorting

15.1. Indien na het sluiten van de overeenkomst Belle Fleurria Decoratie omstandigheden ter harer kennis
komen, die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen, is
Belle Fleurria Decoratie bevoegd de nakoming van haar verbintenis op te schorten.
15.2. In geval van opschorting van haar verbintenis door Belle Fleurria Decoratie zoals beschreven in het
vorengaande lid, is Belle Fleurria Decoratie bevoegd van de opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende
zekerheid stelt voor de nakoming van zijn volledige verplichting.
Artikel 16: buitengerechtelijke incassokosten
16.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door de opdrachtgever
door niet, of niet-tijdig te betalen, is Belle Fleurria Decoratie gerechtigd alle buitengerechtelijke kosten
verbonden aan de invordering van het bedrag op de opdrachtgever te verhalen.
16.2. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd op het moment dat Belle Fleurria
Decoratie ten behoeve van invordering rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen.
16.3. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 10% van de hoofdsom met een
minimum van € 200,00

Artikel 17: geschillen en toepasselijk recht
17.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend
toepasselijk het Nederlandse recht.
17.2. Alle geschillen die, voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de
enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter
bevoegd in de vestigingsplaats van Belle Fleurria Decoratie, zulks voor zover de wet dit toelaat.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Belle Fleurria Verhuur
In aanmerking nemende dat:
1. Al het gehuurde blijft eigendom van Belle Fleurria Verhuur.
2. Uitlenen en/of verhuren aan derden is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen.
Luiden de bepalingen van de algemene voorwaarden als volgt:
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. Huurder: de wederpartij van Belle Fleurria verhuur.
2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen huurder en Belle Fleurria verhuur.
3. Goederen: alle door Belle Fleurria verhuur verhuurde goederen.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Belle Fleurria Verhuur gesloten overeenkomsten
en verrichte diensten en alle overige door Belle Fleurria Verhuur verrichte handelingen.
2. Door goedkeuring van een overeenkomst met Belle Fleurria Verhuur verklaart huurder dat hij kennis heeft
genomen van deze algemene voorwaarden van Belle Fleurria Verhuur en dat hij met deze voorwaarden akkoord
gaat.
Artikel 3. Offertes
Opgestelde offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 4. Termijn

1. De huurtermijn bedraagt minimaal 1 dag, tenzij anders overeengekomen. In de meeste gevallen zullen
goederen één dag van tevoren worden geleverd en één dag na afloop weer worden opgehaald.
Eerder retourneren geeft geen recht op terugbetaling van het huurbedrag.  Meerdere huurdagen zijn mogelijk
indien aangegeven en in overleg met Belle Fleurria Verhuur.
Artikel 5. Levering en bezorging
1. Belle Fleurria Verhuur is gerechtigd om een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen van huurder.
2. Goederen worden door huurder opgehaald, op de locatie van Belle Fleurria Verhuur op een van tevoren
afgesproken tijdstip.
3. Indien gewenst worden de goederen door Belle Fleurria Verhuur bezorgd aan huurder, op een afgesproken
locatie, datum en tijdstip.
4. Gehuurde goederen worden door huurder afgebouwd, opgerold c.q. verpakt klaargezet voor Belle Fleurria
Verhuur. In overleg – en tegen meerprijs – kunnen goederen door Belle Fleurria Verhuur worden afgebouwd,
opgerold c.q. verpakt.
5. Na afloop worden de goederen geretourneerd op de locatie van Belle Fleurria Verhuur.
6. In geval van bezorging worden de goederen op een afgesproken tijdstip ook weer opgehaald door Belle
Fleurria Verhuur.
7. In geval van bezorging is het de huurder bekend dat hieraan kosten zijn verbonden, de zogeheten
bezorgkosten. Huurder verklaart kennis te hebben van de hoogte van deze kosten en gaat hiermee akkoord.
Artikel 6. Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
Artikel 7. Transportkosten
Eventuele reiskosten (kilometer heffing) zijn in de totaalprijs niet opgenomen, tenzij anders vermeld.
Deze zogeheten bezorgkosten worden altijd vooraf door Belle Fleurria Verhuur bekend gemaakt en zijn eveneens
terug te vinden op de website, onder het kopje bezorgkosten. Zie ook Artikel 5.7.
Artikel 8. Waarborgsom en aanbetaling
1. Waarborgsom. In een aantal gevallen wordt een waarborgsom gevraagd. Deze borg zal vooraf door Belle
Fleurria Verhuur worden vastgesteld en dient vooraf, tezamen met het huurbedrag, te worden voldaan.
De waarborgsom kan in geen enkel geval worden beschouwd als voorschot of betaling van de huur.
De waarborgsom wordt binnen 14 dagen na afloop weer geretourneerd aan huurder, mits aan alle afspraken is
voldaan. Belle Fleurria Verhuur behoudt zich het recht voor de borg ter compensatie te gebruiken indien één van
de afspraken niet is nagekomen.
2. Aanbetaling. In bepaalde gevallen - met name indien er verbruiksgoederen worden besteld - wordt een
aanbetaling gehanteerd. Deze aanbetaling zal vooraf door Belle Fleurria Verhuur worden vastgesteld en dient
vooraf te worden voldaan, binnen een door Belle Fleurria Verhuur vastgestelde betalingstermijn. De aanbetaling
zal na afloop verrekend worden met het totaalbedrag dat huurder verschuldigd is.
In geval van niet of te laat betaling is huurder van rechtswege in verzuim en is Belle Fleurria Verhuur gerechtigd
de overeenkomst te annuleren.
Artikel 9. Betaling
1. De betalingstermijn geldt zoals overeengekomen en/of zoals genoteerd op de factuur.
2. In geval van niet betaling na de verstreken betalingstermijn, is de huurder van rechtswege in verzuim en wordt
er een rentepercentage berekend bovenop het openstaande factuurbedrag. Dit rentepercentage bedraagt 1,5 %
per maand. Bij niet tijdige betaling is de huurder eveneens zonder ingebrekestelling of te zijn aangemaand de
buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 10 % van de
hoofdsom met een minimum van € 200,-.
Artikel 10. Verplichtingen huurder
1. Bij ontvangst van de huurmaterialen wordt door huurder gecontroleerd of alles aanwezig is c.q. in goede staat
in afgeleverd. Huurder tekent hiervoor het zogeheten ontvangstbewijs. In geval van eventueel tekort en/of gebrek
wordt uiterlijk binnen twee uur na ontvangst telefonisch contact opgenomen met Belle Fleurria Verhuur. Na deze
verstreken termijn gaat huurder automatisch akkoord met de levering.

2. Huurder is verplicht maatregelen te treffen om schade aan artikelen te voorkomen, zowel
weersomstandigheden (regen, sneeuw, hagel, storm etc.) alsook vandalisme en diefstal.
3. ‘s Nachts wordt het gehuurde beschut weggezet en worden bomen e.d. binnengehaald..
4. Het is de huurder niet toegestaan andere voorwerpen op/aan het artikel aan te brengen, te beschrijven of te
beplakken i.v.m. beschadigingen en verkleuringen.
5. Het gehuurde dient compleet, schoon, droog en netjes ingepakt te worden klaargezet (indien opgehaald door
Belle Fleurria Verhuur) vóór de afgesproken ophaaltijd.
6. Potten, glaswerk en decoratie dient na afloop weer schoon en droog geretourneerd te worden, tenzij anders
overeengekomen. Niet gereinigde goederen worden in rekening gebracht.
7. Niet nagekomen verplichtingen worden door huurder vergoed aan de hand van artikel 13.
Artikel 11. Annulering
1. Annulering door huurder geschiedt schriftelijk oftewel telefonisch te gebeuren.
2. Indien huurder een annulering maakt nadat de aanbetaling is voldaan, dan wordt de aanbetaling niet
teruggestort.
3. Vanaf 24 uur tot de gereserveerde bezorgdatum bedraagt het annuleren 100% van het totale huurbedrag.
4. Annulering door Belle Fleurria Verhuur. In geval van extreem slecht weer is Belle Fleurria Verhuur gerechtigd
de overeenkomst te annuleren i.v.m. schade aan artikelen. Reeds door huurder betaalde bedragen worden
uiteraard weer geheel geretourneerd door Belle Fleurria Verhuur.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Te allen tijde is het gebruik van alle gehuurde goederen voor eigen risico van de huurder. Belle Fleurria Verhuur
is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade en/of persoonlijke ongevallen.
Artikel 13. Schade
Beschadigde of vermiste goederen worden in rekening gebracht tegen de vervangingswaarde.
Aanvullende voorwaarden m.b.t. specifieke goederen:
Aanvullende voorwaarde zullen altijd vooraf door Belle Fleurria Verhuur schriftelijk worden medegedeeld.

Belle Fleurria Decoratie
Koperwerf 30B-C-D
2544EN Den Haag
Nederland
T +31 (0)70 3891625
M 06 53333417
info@bellefleurria.nl
www.bellefleurria.nl

Contactinformatie

Koperwerf 30
2544 EN Den Haag
info@bellefleurria.nl
Gsm: 06-53333417